آرشیو پرسش و پاسخ ها: جهان‌شناسی(معاد)

اشعار کفرآمیز

آیا این اشعار خیام نیشابوری در انکار معاد و انکار حرمت شراب است: 
گویند کسان بهشت با حور خوش است 
من می‌گویم که آب انگور خوش است 
این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار
آواز دهل شنیدن از دور خوش است
با عرض سلام
ادبیات و اصطلاحات در هر علم معنای خاصی دارند و باید از همان دیدگاه بررسی شوند. اگر این حرف را یک شخص عادی بزند و هیچ قرینه ای نداشته باشد می توان گفت که هم انکار معاد است و هم انکار حرمت شراب. اما چون این مطلب اولاً از اشعار دارای مضامین خاص معرفتی است و ثانیاً مقصود حقیقتی شاعر غیر از آنچه در ظاهر گفته شده مقصود شاعر است. بنابرین نمی توان گفت انکار معاد و حرمت شراب در آن مقصود است.