آرشیو پرسش و پاسخ ها: سیاسی

انتقاد از مسئولین

آیا از یک مسئول و شخصیت اجرایی، میتوان انتقاد فکری و عقیدتی کرد؟ چرا؟

انتقاد از عملکرد یک مسئول اجرائی چیزی پسندیده و مفید است و موجب اصلاح بسیاری از امور است. البته انتقاد غیر از تخریب و توهین است. مجری یک قانون بايد محترم باشد و در مرز قانون از او تبعيت شود. و در كنار آن نيز انتقاد سازنده صورت پذيرد. بنابر اين هر چيز به جاى خويش نيكوست. گرچه برخى مباحث و شؤون را با يكديگر مخلوط مى‏كنند و عدم تعبد را به بى‏نظمى و بى‏قانونى مى‏كشانند. كوتاه سخن آن كه در غير تعبدى‏ترين نظام‏هاى عالم نيز اطاعت بى‏چون و چرا از قانون، سرلوحه فرهنگ عمومى شهروندان آن جامعه است گرچه انتقاد نيز در كنار آن ممكن است وجود داشته باشد. از جهت ديگر، گاهى فرهنگ جامعه بنا به سوابق خود، نوعى اطاعت ويژه براى برخى اشخاص قائل است و از همين رو حتى در مسائل اجرايى نيز زبان به انتقاد گشوده نمى‏شود. در اين جا بايد با روشنگرى واقع بينانه مسائل را به مردم تفهيم كرد و شؤون را از يكديگر جدا نمود و مرز انتقادناپذيرى را براى آنان مشخص كرد.
موفق باشید.