آرشیو پرسش و پاسخ ها: جنگ نرم

مقابله با جنگ نرم

با توجه به اینکه یکی ازاهداف جنگ نرم، تغییر فکری و ظاهری افراد است به گونه ای که شخص، کاملا غرب گرا شود، برای پیشگیری و درمان چه روشی را در پیش بگیریم؟

 برای پیشگیری باید آگاهی کامل به افراد جامعه داد. اگر افراد از پیامدهای تغییر فکر و فرهنگ و پوشش خود آگاه شوند کمتر تحت تاثیر تبلیغات قرار می گیرند. از سوی دیگر بیان صحیح زیبائیهای فرهنگ غنی اسلامی ایرانی در این مورد بسیار کارساز است. اما برای جلوگیری از گسترش فرهنگ منحط غربی باید الگوی رفتاری ارائه داد همچنین ارائه پوششهای زیبا و ارزان با کیفیت خوب می تواند در انتخاب افراد تاثیر بسزائی داشته باشد. در این مورد مردم و مسئولین فرهنگی وظیفه ای خطیر بر عهده دارند. به نظر می رسد سبک زندگی اسلامی باید اجراء شود و امر به معروف و تهی از منکر با شرائط خود یکی از دستورات اجتماعی اسلام است که مورد غفلت واقع شده است.
 موفق باشید.