آرشیو پرسش و پاسخ ها: سیاسی

اقتدار ملی

اقتدار ملی یعنی چه؟ و چه زمانی و در چه شرايطي حاصل مي شود؟

اقتدار ملی یعنی قدرتی که برخاسته از عزم و اراده عمومی یک ملت است. به عبارت دیگر نظامی که با پشتوانه مردمی قوی دارد می تواند در مواجهه با سایر دولتها تعاملی برخاسته از قدرت میلت خود داشته باشد.
این اقتدار می‌تواند در پرتو تحصیل شرائطی ایجاد شود برخی از این شرائط عبارتند از:
آرمانگرائی یک ملت و تعیین هدفی متعالی برای حرکت.
اتحاد و همدلی و دوری از اختلاف و تفرقه.
تکلیف گرائی و عمل به وظائف فردی و جمعی.